Mūzika

           Spēlējiet, spēlmanīši, ES iešu dziedāt un dancot... 

Tad, kad saule zemi rotā,
Vai tad klusēt varu es,
Ja man balss no dabas dota
skaļākā uz pasaules.
                                Stājiet visi vienā lokā,
                                Nāciet, zēni, meitenes!
                                Dziesmu dungosim mēs kopā
                                Skaļāko uz pasaules. 

ES dodos uz MŪZIKAS zāli, lai aktīvi darbotos, klausītos,
dziedātu, dejotu, spēlētu
uz mūzikas un ritma instrumentiem.

Tad ES jūtos labi, esmu apmierināts un priecīgs, jo līksmo mans prāts, sirds un ķermenis.

Estētiska un radoša vide, muzikālas aktivitātes, audio CD ar dažāda veida mūziku palīdz bērniem:

 • daudz precīzāk saprast sniegto informāciju;
 • iepazīties ar dažādu žanru mūziku: klasisko, populāro mūziku, bērnu dziesmām, tautas mūziku;
 • precīzāk iepazīt dziesmas melodijas atskaņojumu;
 • piedalīties aktivitātēs mūzikas ritma un skaņu uztveres attīstīšanai u.tml.

Pedagoģiskajā darbā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana paver lielas un jaunas iespējas:

 • mācību procesu padara bērniem interesantāku, pievilcīgāku un aizraujošāku;
 • netradicionāla, moderna mācību vide rosina daudzpusīgu, radošu pedagoģisko darbību bērnu ieinteresēšanā, motivēšanā vielas apguvē un veicina bērnu izziņas aktivitāti.

Krāsainas informatīvas prezentācijas, video, multimediju līdzekļi

 • palīdz dažādot bērnu iepazīšanās procesu ar mūzikas mākslu;
 • padara tikšanos ar mūziku spilgtāku un aizraujošāku;
 • nodarbībās bērniem paplašina un nostiprina iegūtās zināšanas,
 • palielina radošo un intelektuālo potenciālu.


Skolotājas darbā ar bērniem bagātina dziesmiņas ar instrumentālo muzicēšanu, kustību improvizācijām un dejas elementiem, ļaujoties bērncentrētam radošumam un ideju pārpilnībai.

 Kad stunda mums sākas,vispirms tad mēs dziedam,
tik plūstoši un maigi šī dziesma lai skan!

Zvārguļi spēlē, zvārguļi skan,
Prieks šodien spēlēt tev un man!

ES dzirdu:kā skan ,,gailīši’’ un ,,zirga pakavi’’;
                  - kā vējš pūš stikla pudelēs;

                  - kā čab ,,čabulīši’’,

                  - kā dzied ,,ūdens lakstīgalas’’ un
                  - svilpo ,,svilpaunieki’’

ES uzzinu, ka skan arī māmiņas ,,uzpirksteņi”,
kas paredzēti rokdarbiem un stikla podziņas.

 Tad ķeros pie darba pats un vingrinos:
                  - kā skandināt rievoto veļas dēli un ,,rīvīti’’;

                  - kā dipināt ar ,,kazas kāju”;

                  - kā spēlēt bļodu un puķu podu ,,bungas’’;

                  - kā strinkšķināt ,,circenīti’’.

Ir aizraujoši atdarināt ,,eglīti”, ,,kaķeni’’ un ,,vēja zvanu”, jo man patīk brīnumi sev apkārt un arī tos radīt.
ES rotaļājos ar skanošām bumbiņām , jūras oļiem, koku lapām, čiekuriem un riekstu čaumalām. Tie sāk pasakaini skanēt, ja tos paņemu savās rokās un griežos dejā.

ESmu skaņu valstības burvis un saviem spēkiem saceru savas ,,ritma vēstules”, ,,leļļu un lāču dejas’’ un rakstu ,,vēstuli dzenim”. Tas viss ļauj man apzināt savu varēšanu. Kas zina, varbūt dienās kļūšu slavens burvis?
                            

ES ar interesi un nepacietību gaidu nākamās nodarbības un ikvienai kustībai vai darbībai pievienoju savu radošo potenciālu, jo tieku motivēts un rosināts iedarbināt savu iztēli.

 

ES droši eju pasaulē atvērtu sirdi un vaļā acīm,
vadot savu balsi...

Hop, hopā -tā mazie bērni dzied.
Hop, hopā - tā lielie bērni dzied.
                      Un dziesmas līdz pat mežmalai,
                      Un dziesmas līdz pat mākoņmalai iet.

                                                     Nāc man līdz!

Ritmu un skaņu pasaulē pirmsskolas vecuma bērnus ievada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Dzērvenīte’’ mūzikas skolotājas Jevgenija Roščenkova un Liene Lēruma

 Skolotājas kā mācību procesa plānotājas un virzītājas veic šādas darbības:

 • plāno un vada mūzikas nodarbības, radoši veidojot to uzdevumus un saturu saskaņā ar pirmsskolas mācību  programmu, iestādes pedagoģiskā darba un tematisko ieviržu plānu;
 • veic bērnu muzikālo spēju attīstīšanu, estētiskās attieksmes veidošanu atbilstoši bērnu individuālajām īpatnībām un vēlmēm,
 • veic individuālo darbu ar bērniem, iekļaujoties pedagoģiskajā procesā;
 • piedalās sporta un deju nodarbībās, spēlējot muzikālos pavadījumus daudzveidīgām sporta aktivitātēm un ritmikas vingrinājumiem dejās;
 •  konsultē pirmsskolas skolotājus un bērnu vacākus par bērnu muzikālo spēju attīstīšanu;
 •  popularizē pirmsskolas izglītības labāko pieredzi bērnu muzikālo spēju attīstīšanai: konkursi, svētku pasākumi, muzikālās pēcpusdienas u.tml.;atbild par svētku saturu un norisi, par materiālās bāzes pilnveidošanu muzikālajām nodarbībām, kā arī piedalās iestādes pedagoģiskajās sēdēs.
 • sadarbībā ar pirmsskolas un sporta skolotājiem organizē svētkus, pasākumus, jautros brīžus; sagatavo svētku un pasākumu scenārijus;
 • atbild par svētku saturu un norisi, par materiālās bāzes pilnveidošanu muzikālajām nodarbībām, kā arī piedalās iestādes pedagoģiskajās sēdēs.

Izglītojoši attīstošais un audzinošais mērķis

Caur daudzveidīgu muzikālo darbību audzināt, attīstīt, pilnveidot katra bērna cilvēciskās un intelektuālās vērtības.

Mācību uzdevumi

 • rosināt bērna interesi par mūziku un muzikālo darbību;
 • sekmēt pozitīvu attieksmi muzikālās darbības pieredzes veidošanās procesā;
 • radīt iespēju katram bērnam atbilstoši individuālajam spējām izpaust sevi muzikālās darbības veidos;
 • veicināt bērna muzikalitātes komponentu – emocionālās atsaucības, muzikālās dzirdes un atmiņas, ritma izjūtas un muzikālās domāšanas  attīstību;
 • atbalstīt bērna izziņas darbību un muzikālo priekšstatu veidošanos;
 • rosināt bērna iztēli un radošumu muzikālajā darbībā;
 • īstenot veseluma pieeju mūzikas satura apguvē;
 • sekmēt pirmsskolas izglītības satura apguvi integrētā mācību procesā.

Sasniedzamie rezultāti

Atbilstoši individuālajai muzikālajai attīstībai ES

 • iesaistos muzikālās darbības veidos – klausos mūziku, dziedu, muzicēju ar skanošajiem žestiem, skaņu rīkiem un mūzikas instrumentiem, piedalos rotaļās, dejoju;
 • iesaistos radošas muzikālās pašizpausmes veidos – vokālā, instrumentālā un kustību improvizācijā;
 • raksturoju vārdos mūzikas noskaņu un izteiksmes līdzekļus, izsaku savu emocionālo attieksmi;
 • esmu ieinteresēts muzikālajā darbībā, iekļauju muzikālās darbības elementus patstāvīgajā rotaļu darbībā.

Lai priecīgos brīžus, rotaļājoties gan maziem, gan lieliem,
                         vainago laba ritma izjūta un dziedātprieks!

 

Lai dzīvo mūzika, prieku kas nes!

"Dzērvenītes" himna

Normunda Čižika mūzika un vārdi
Ata Auzāna aranžija
Kates un Elīnas Čižikas izpildījums

Dzērvenītes esam mēs

Pirmos soļus lielo pasaulē mēs spērām Dzērvenītē,
Pirmos burtus Gaiļa ābecē mēs izlasījām Dzērvenītē,
Pirmo zīmējumu māmiņai mēs uzzīmējām Dzērvenītē,
Pirmo dzejolīti Latvijai mēs noskaitījām Dzērvenītē,
Pirmo zīmējumu māmiņai mēs uzzīmējām Dzērvenītē,
Pirmo dzejolīti Latvijai mēs noskaitījām Dzērvenītē.

Dzērvenītes esam mēs un vienmēr dzērvenītes būsim,
Dzirdot bērnu gaviles, mēs savās sirdīs prieku gūsim!
Dzērvenītes esam mēs un vienmēr dzērvenītes būsim,
Dzirdot bērnu gaviles, mēs savās sirdīs prieku gūsim!
Dzirdot bērnu gaviles, mēs savās sirdīs prieku gūsim.
Dzērvenītes esam mēs un vienmēr dzērvenītes būsim!

back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.