Aprīlis

   

Galveno pedagoģisko pasākumu un aktivitāšu plāns

2020./2021.māc.g.

  * 6.aprīlis - “RAIBĀ OLIMPIĀDE”

          Lieldienu pasākums

       1.daļa – Muzikālais bērnu rīts

       2.daļa – Aktivitātes ārā

 * Lieldienu pasākumi grupās

Pastaigu laikā bērni dabā ir novērojuši pārmaiņas - saule pakavējas ilgāk pie debesīm, gaiss kļūst siltāks, sniegs nokūst un zemē parādās pirmie asni un zāle. Tā ir ziņa par pavasara iestāšanos un Lieldienu tuvošanos.

Kas ir aizrautīgākie Lieldienu svinētāji? Kam visvairāk patīk ievērot Lieldienu tradīcijas? Kas prot krāsot skaistākās Lieldienu olas? Kas visvairāk gaida Lieldienu zaķi? Protams, tie ir DZĒRVENĒNI.
    Ar lielu gaidīšanas prieku visi gatavojas šiem svētkiem. Čaklās bērnu rociņas gatavo radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmē, veido, aplicē, rotā telpas, krāso olas. Lai priecātos par pavasari un svinētu Lieldienas, bērni grupās veic dažādus uzdevumus – min mīklas, iet rotaļās, piedalās sporta spēlēs, iepazīst Lieldienu tradīcijas.

Lai saulaini un darbīgi pavasara saulgriežu svētki!

 * Darbs ar bērnu prasmju un iemaņu attīstības kartēm

Bērnu mācību sasniegumi divas reizes gadā tiek fiksēti individuālās attīstības kartēs, kurās tiek atspoguļota bērnu zināšanu, prasmju un iemaņu dinamika sociālās, intelektuālās un fiziskās attīstības jomās. Statistika liecina, ka kopumā bērni ir zinošāki, palielinās novērošanas spējas un spriestspēja, aktivizējas izziņas interese, bērni labāk izprot cēloņu un seku sakarību.

 * Bērnu radošo darbu izstāde

Bērnība ir bērna visskaistākais un visradošākais laiks. Bērns, ļaujot vaļu fantāzijai, var izveidot it visu tā, kā tikai viņš spēj iztēloties, veicinot interesi par māksliniecisko jaunradi, pilnveidot estētisko gaumi un radošās spējas.

     Radošie darbi

  • Radošuma stimulēšana
  • Motorikas attīstīšana
  • Emocionālās inteliģences attīstīšana
  • Problēmu risināšanas prasmju attīstīšana

Bērnu darbi - vērtīgs materiāls bērnu sasniegumu vērtēšanai. Pirmsskolā tie ir zīmējumi un citi radošie darbi; vingrinājumi darba lapās utt. Jebkura bērna darba rezultāts sniedz informāciju par darītāju: par viņa attieksmi, par viņa rakstura iezīmēm, par apgūtajām zināšanām un prasmēm u.tml. Lai iegūtu bērnu darbības rezultātu lielāku objektivitāti, pieaugušais vēro pašu darbības gaitu, fiksē apstākļus, kādos noritējusi darba tapšana. Šī informācija palīdz noteikt sakarības starp procesu un rezultātu.

 *  Piecminūtes, konsultācijas, praktikumi un kursi skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveidei

Skolotāja pedagoģiskā meistarība:

Skolotāja prasmes ir tieši atkarīgas no viņa zināšanu līmeņa, vēlmes pašpilnveidoties profesionālajā plānā un mācīšanas pieredzē.

Pedagoģiskā izcilība ir vispārināts jēdziens, kas ietver nepārtrauktu izcilību skolotāja vai skolotāja īpašumā ar psiholoģisko un pedagoģisko spēju un prasmju kombināciju, kas tiek apvienota ar pedagoģisko intuīciju, attīstītu domāšanas veidu, profesionālo centību un estētiski morālo attieksmi pret mācīšanu kā profesionālu darbību. Šī prasme darbojas kā skolotāja augstākais kvalifikācijas līmenis.


back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.