Par Mums

 

 

Misija

Mīlēt, audzināt un mācīt, lai bērns zin, var, prot.

Vīzija

Mūsdienīga, sabiedrībā iecienīta, uz sadarbību vērsta izglītības iestāde ar radošu un profesionālu darbinieku kolektīvu.

Mērķis

Īstenot pirmsskolas izglītības saturu, lai bērns mācoties ar prieku gūtu pirmo apzināto mācīšanās pieredzi un apgūtu mūsdienīgu lietpratības izglītību, kas dod pamatu turpmākām skolas gaitām.

Mūsu iestādē ir 10 grupiņas.

Īstenojam licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) bērniem no 1,5 – 3 gadiem (viena grupa) un no 3 – 7 gadiem (piecas grupas);
 • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121) bērniem no 1,5 – 3 gadiem (viena grupa) un no 3 – 7 gadiem (trīs grupas).

        2019. gada 1. septembrī stājās spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas, un pirmsskola ir pirmais posms vispārējā izglītībā, kurā īsteno pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Pilnveidotais saturs un pieeja ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
      Pirmsskolas izglītības obligātais saturs ietver zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kā arī vērtības un tikumus, un caurviju prasmes tādā mērā un apjomā, kas nepieciešams veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā. Zināšanas un prasmes pirmsskolā tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā.
      Pārmaiņas pirmsskolā skar mācību darba organizēšanu un plānošanu, bērnu un skolotāju lomu, arī vides iekārtojumu, kuras veidošanā svarīgi piedalīties arī pašiem bērniem. Skolotāji plāno un organizē mācības un vidi tā, lai bērni tiktu rosināti pēc iespējas vairāk darboties paši. Mācīšanās notiek integrētā rotaļnodarbībā, sadarbojoties, piemēram, mūzikas un sporta skolotājiem, iesaistot arī atbalsta personālu. Mācīšanās atspoguļojas telpu noformējumā – atgādnēs, plakātos, bērnu darbos, un tā arvien vairāk notiek ne vien telpās, bet arī ārā.
     Mācīšanās pieejā liela nozīme ir bērna intereses apzināšanai kā sākumpunktam pasaules un sevis izzināšanai, prasmju un zināšanu pamatu apgūšanai tiešā pieredzē (eksperimentējot, pētot), veselīgu ieradumu veidošanai, kā arī sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai, kas noderēs tālāk dzīvē un skolā, mācoties arvien sarežģītāku mācību saturu. Bērni arvien mazāk veido vai zīmē vienas un tās pašas lietas, jo mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienreizējs notikums, bet gan ilgtermiņa prasmju attīstība, ņemot vērā katra bērna individuāli nepieciešamo laiku un spējas. Pedagogs mācību procesu organizē tā, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu katra bērna izaugsmē.

DIENAS GAITAS PLĀNOJUMS

Detalizēts dienas gaitas plānojums katram vecuma posmam pieejams grupās.

Laiks Dienas gaita
 07:00 - 08:15

Bērnu sagaidīšana.
Netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība.
Rotaļnodarbība visas dienas garumā.
Rīta vingrošana.
Individuālais darbs, pārrunas. 
Rotaļas 

08:15 - 09:00

Gatavošanās brokastīm.
Brokastis. 

8:50 - 10:50

Rīta aplis.
Rotaļnodarbības visas dienas garumā:

 • mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība,
 • netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā 
10:00 - 12:30

Gatavošanās pastaigai.
Āra aktivitātes:

 • pastaigas,
 • mācību ekskursijas, 
 • vērojumi, 
 • eksperimenti, 
 • rotaļas,
 • sporta spēles,
 • kustību aktivitātes.
11:30 – 13:10

Gatavošanās pusdienām.
Pusdienas.

12:15 -15:20

Gatavošanās atpūtai – dienas miegam.
Dienas miegs.

15:00 - 16:00

Pakāpeniska mošanās, gatavošanās launagam. Launags.

15:50 - 19:00

Veselības un fiziskās aktivitātes rotaļdarbība.
Netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā.
Rotaļnodarbība visas dienas garumā.
Rotaļas, kustību aktivitātes ārā.
Individuālais darbs.
Pārrunas ar vecākiem.


Pirmsskolas mācību satura apguve integrētā mācību procesā
GALVENĀ MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMA IR 
ROTAĻNODARBĪBA VISAS DIENAS GARUMĀ 

 • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā.
 • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un  kustību aktivitātes svaigā gaisā.

MĀCĪBU JOMAS:                                                                                       

 • Valodu mācību joma;                                                                     
 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma                                                            
 • Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma              
 • Dabaszinātņu mācību joma                                                                        
 • Matemātikas mācību joma                                     
 • Tehnoloģiju mācību joma                                                              
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

CAURVIJU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA:

 • Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
 • Jaunrade un uzņēmējspēja
 • Pašvadīta mācīšanās
 • Sadarbība
 • Pilsoniskā līdzdalība
 • Digitālās prasmes

TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA:

 • Atbildība, centība, drosme,
 • godīgums, gudrība, laipnība, 
 • līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums utt.

PII "Dzērvenīte" tiek īstenota interešu izglītība:

 • Tautas deju kolektīvs “Dzērvenīte”( visu izglītojamo piedalīšanās) - finansē pašvaldība;
 • Robotikas pulciņi, īsteno “Tehniskās Izglītības un Jaunrades skola”- finansē vecāki;
 • Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem, īsteno juridiska persona - finansē vecāki. 

Ikdienā pirmsskolas izglītības satura centrā svarīgas ir bērna interesantās idejas, tas, kā viņi paši nonāk pie secinājuma, pie atziņām un risinājuma. Tas veicinās bērnu izaugsmi, pašcieņu un pašapziņu, viņi būs vairāk pārliecināti par sevi.

Mūsu izglītojamie mērķtiecīgi tiek nodrošināti ar:

 • rūpīgi izveidotu estētisku un drošu, nepārtraukti uzlabotu un modernizētu, intelektuāli rosinošu, emocionāli atbalstošu un attīstību veicinošu vidi, lai apmierinātu katra bērna vajadzības un respektētu daudzveidīgās kultūras tradīcijas;
 • vidi, kur bērnam ir ļauts pārveidot, pilnveidot un radīt ritmisku dienas, nedēļas un gada kārtību;
 • individuālu pieeju katram bērnam;
 • augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iespēju – katram bērnam atbilstoši prasībām un individuālajam spējām sagatavoties pamatizglītības un valsts valodas apguvei;
 •  kvalitatīvu ēdināšanu trīs reizes dienā, atbilstoši veselīga uztura principiem, veicot produktu iepirkšanu, ēdiena gatavošanu. Izglītojamiem ar ārsta apstiprinātu diagnozi, kuras dēļ ir nepieciešama uztura korekcija, tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana.

PII "Dzērvenīte’" aktīvi piedalās Olaines pilsētas, Vēstures un mākslas muzeja rīkotajos pasākumos, veicinot bērniem pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, veidojot piederības izjūtu savam bērnudārzam un dzīvesvietai.

IETEIKUMI VECĀKIEM

 • Kā izmantot ierastās ikdienas darbības mācībām Šeit
 • Noderīgas saites Šeit

 

Vēsture

No Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Dzērvenīte” vēstures lapām...

Atšķirībā no cāļiem, kurus skaita rudenī, Olaines pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Dzērvenīte” padarītā darba izvērtēšanas laiks iekritis visskaistākajā gadalaikā, ābeļu un ceriņu ziedēšanas laikā - maijā.

„Kā purva cinī dzērveņstīgas vijās,
Un pilnas zaļas dzīvības un sārto ogu spīts,
Tā ’’Dzērvenīte” darba gadu gaitās
Nes katra devumu sev pūrā līdz.”

Mūsu bērnudārzu dibināja 1977.gada 17.maijā. To savu darbinieku bērniem uzcēla rūpnīca „Biolar”. Toreiz iestādei nebija vārdiņa un to sauca vienkārši, bet tai pašā laikā nozīmīgi – Olaines rūpnīcas ,,Biolar’’bērnudārzs, kur tikko izveidojies jauns kolektīvs, ar ļoti kuplu jaunu pedagoģiskās skolas absolventu pulku. Pirmās vadītājas Valentīnas Matkovas vadībā jaunā, gaišā ēkā viena gada laikā atvēra grupiņu pēc grupiņas, līdz to skaits sasniedza 12, bet bērnu skaits 310.
Ar šādu grupiņu un bērnu skaitu iestāde strādāja vēl divpadsmit gadus Gaļinas Grigorjevas, Irinas Kubasovas un Ainas Novikovas vadībā.
80.un 90.gadi bija laiks vēsturē, par kuru bērnudārza kolektīva darba veterāni labprāt dalās atmiņās un pieredzē ar šodienas jaunāko paaudzi. Arī toreiz bija daudz gaišu, labu darba un atpūtas tradīciju.
No 1989.gada augusta līdz šim brīdim bērnudārzu vada Silvija Tiščenko.
1991.gada decembrī bērnudārzs pārgāja Olaines pilsētas pašvaldības jurisdikcijā, un 1992. gada janvārī iestādei piešķīra nosaukumu ‘’Dzērvenīte”.
Šodien savā darbībā iestāde tiek vadīta atbilstoši savam tiesiskajam pamatam, ko nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, iestādes licenzētās izglītības programmas, dibinātāja - Olaines novada domes - normatīvie akti, un darba organizācija balstās uz bērnu vecumam atbilstošu racionāli un organizētu dienas kārtību.
Tagad bērnudārza ēka ir nedaudz pārprojektēta, jo divu grupiņu vietā ir sporta zāle un ēdamzāle.
Iestādē ir 10 bērnu grupiņas, mūzikas nodarbību un svinību zāle.
Iestādē strādā atbildīgi darbinieki, tie ir cilvēki, kuriem patīk bērni un darbs ar viņiem. Ja cilvēkam ir gaiša dvēsele, to nevar noslēpt - tā atspoguļojas sejā, vārdos, rīcībā. Droši var apgalvot, ka iestādē nav neviena darbinieka, kuram būtu vienaldzīgs mums uzticēto bērnu liktenis. Katru gadu 1. septembrī ar īpašu lepnumu sekojam mūsu bijušo mazuļu pirmajai skolas dienai un tikpat dziļu saviļņojumu izjūtam, kad pēc gadiem, ielūkojoties pusaudža mirdzošajās acīs, atpazīstam mūsu bērnudārza absolventu.
Lepojamies ar pieredzes bagātu, kvalificētu, inovatīvu un ar augstu profesionālo pašapziņu apveltītu pedagoģisko darbinieku komandu, gados izkoptām tradīcijām un regulāriem pasākumiem, ar mīļu un atbildīgu atbalsta personāla darbu, ar savdabīgu telpu noformējumu, plašu un zaļumiem bagātu pastaigu teritoriju, ar augstā līmenī sagatavotiem bērniem un atsaucīgiem bērnu vecākiem.
Izglītības iestādē sistemātiski un plānveidīgi notiek daudzi pasākumi, pieredzes apmaiņa un atvērto durvju dienas.
Mums laimējies, jo Olaine ir īpaša pilsēta, kurā pašvaldība rūpējas, apzinās un novērtē izglītības iestāžu nozīmi, paredzot arvien lielākus līdzekļus to uzturēšanai, finansēšanai un attīstībai.
„Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams, kā sapnis par to!” teicis Viktors Igo.
Iestādes turpmākai darbībai vajadzību ir joprojām daudz, tās atspoguļojas iestādes darbības pamatjomu novērtējumā, uzlabojamās jomās, attīstības plānā.
Šodien ikvienam iestādes darbiniekam, vecākiem, sabiedrībai ir iespēja piedalīties pilnveidošanas procesā, lai tur, tālajā nākotnē, atskatoties atpakaļ, redzētu katra ieguldījumu lielā darba turpinājumā.

Darbinieki

Mūsu mācīšanas metodei jābūt dzīvai, tas ir, mums jārūpējas ne tikai par to, lai bērns apgūtu priekšstatus, iespaidus un iemaņas, bet arī par to, lai atbilstoši savām darbībām, atbilstoši to attīstībai viņš paņemtu sev līdzi šo dzīvo visam mūžam.
(R.Šteiners.)

Laba komanda gūst uzvaru tad, ja katrs tās loceklis strādā ar pilnu atdevi, izrādot iniciatīvu un izpildot norādījumus. Mūsu PII ‘’Dzērvenīte” darbinieki ir personības, kuras ap sevi rada iedvesmas un personiskā piemēra ‘’spēka lauku”. Viņu intelektuālā degsme, enerģija, radošums un aizrautība visus pastāvīgi iedvesmo, atjaunina turpmākiem plāniem un darbiem.
Darbojoties saliedētā komandā, izprotot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa plānošanu, iestādē tiek nodrošināts raits un kvalitatīvs darbs. Katram iestādes darbiniekam piemīt liela atbildības sajūta un pienākumu apziņa. Tie ir cilvēki, kas izstaro dvēseles siltumu un labestības gaismu, kuru viņi dāvā apkārtējiem cilvēkiem, un ir cēlsirdīgi draudzībā.
Kolektīvs lepojas ar gadu gaitā izkoptām tradīcijām, savdabīgo telpu noformējumu, zaļumiem bagātu plašo pastaigu teritoriju.
Reizi mēnesī PII ‘’Dzērvenīte” tiek organizēti sporta svētki, mūzikas pēcpusdienas, izpriecas bērniem, koncerti, leļļu teātra uzvedumi un pasākumi vecākiem.
Kolēģiem vienmēr ir laiks ideju ģenerēšanai, konstruktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai un draudzīgiem jokiem. Darbinieki piedalās interesantos pasākumos un ekskursijās. Tās ir reizes, kad kolēģi sanāk kopā, lai izklaidētos, dalītos pieredzē, parunātos ar citiem un izjustu piederību iestādei, kolektīvam. 

 

back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.